gamewon.win

gamewon.again

game.caro

newgame.with

newgame.color

newgame.level

game.caro

Gomoku Nhật Bản
Sử dụng các công cụ sau:
+ HTML5
+ CSS3
+ jQuery Mobile

Tác giả:
Khang Mạnh Tử (email: manhtuvjp@gmail.com)

Xem mã nguồn và đóng góp ý kiến tại đây

game.caro
game.yourturn